Är fjärrvärmen Sveriges nästa krisbransch eller en central pusselbit i framtidens energisystem?

Fjärrvärme är driftsäkert, enkelt, relativt billigt och i Sverige nästan alltid förnybar eller återvunnen. Trots alla de här fördelarna så finns det en risk för att den framtida fjärrvärmeaffären urholkas av en rad olika skeenden som i värsta fall tillsammans kan skapa en ond spiral. Vi har identifierat åtta faktorer som riskerar att skapa riktigt stora utmaningar för fjärrvärmen i Sverige framöver.

 1. Ökande decentralisering av energisystemet vid projektering av nya stadsdelar genom bland annat mikronät.
 2. Ökad energieffektivitet i nybyggnation och befintlig bebyggelse.
 3. Bortkoppling från fjärrvärmenätet till förmån för värmepump i kombination med solel.
 4. Ökade krav på digitalisering och styrning från boende och fastighetsägare.
 5. Fjärrvärme upplevs ofta som trist och monopolistiskt samtidigt som andra energilösningar såsom exv. värmepumpar upplevs som smartare och mer attraktiva uppvärmningsalternativ.
 6. Sveriges fjärrvärmenät är gamla och kräver stora reinvesteringar de kommande åren.
 7. Klimatet har blivit mer oförutsägbart än vad det borde och brukade vara, vilket också gör fjärrvärmens intäkter mindre förutsägbara.
 8. Relativt svaga slutkundsrelationer och låga NKI-tal (Nöjd Kund Index) gör det svårt att förutse kundernas beteenden.

Utöver dessa utmaningar finns även en hel del regulatoriska utmaningar som försvårar livet för fjärrvärmesektorn för närvarande. Dessa har vi valt att lämna utanför listan då lösningen på dessa utmaningar är svåra att hitta inom produkt- och tjänsteutvecklingsområdet, här är lösningen förmodligen snarare lyckosam lobbying.

Om ovanstående tendenser och faktorer förstärks under de kommande åren riskerar fjärrvärmen att för första gången stå inför riktigt stora utmaningar.

Om man väger samman ovanstående punkter och antar att flera av de trender som beskrivs växer sig starkare och starkare över tiden utan att fjärrvärmesektorn lyckats anpassa sig hamnar man dessvärre på en väldigt mörk plats. En plats där varken nyanslutningar eller befintlig kundstock ger en trygg affär. Intäkterna från nyanslutningar sviker på grund av en lägre anslutningsgrad till fjärrvärmen då alternativen framstår som mer attraktiva samtidigt som leveransvolymerna i de projekt där fjärrvärmen lyckas få en roll att spela blir avsevärt lägre än historiskt. Intäkterna från den befintliga kundstocken minskar dessutom då energieffektivisering gör att leveransvolymerna går ner samtidigt som bortkopplingar blir ett allt större problem.

Fjärrvärmen kan hamna i en ond spiral som är svår att bryta om man inte arbetar proaktivt

Kombinationen av dessa tänkbara skeenden innebär totalt sett en avsevärt lägre nyttjandegrad av infrastrukturen. En infrastruktur som i Sverige dessutom har ett behov av stora reinvesteringar. Detta är en utmanande ekvation att lösa och en radikal skillnad mot hur marknadsförutsättningarna sett ut för fjärrvärmen historiskt. Skall reinvesteringar bekostas samtidigt som nyttjandegraden sjunker måste priserna för fjärrvärmen upp. Men hur står sig fjärrvärmen mot alternativen isåfall? Risken är att det spär på en ond spiral med ytterligare bortkopplingar som följd och plötsligt har vi en bransch i kris.

Fjärrvärmen har goda förutsättningar att stärka sin roll i energisystemet, men det kräver innovation och ett målmedvetet förändringsarbete

Vi på Utilifeed tror och hoppas inte att fjärrvärmesektorn har en kris framför sig. Faktum är att vi tror att fjärrvärmen kan spela en otroligt viktig roll i framtidens energisystem men vägen dit kommer vara allt annat än business as usual. Det kommer krävas ökad digitalisering, nya affärsmodeller, effektivare processer och ett öppnare gränssnitt mot omvärlden som skapar förutsättningar för fjärrvärmen att bli en del av det råstarka innovationsklimat som vuxit fram inom fastighetssektorn.

Följ oss och förkovra dig i våra artiklar och webinarier för att bli inspirerad till olika angreppssätt på fjärrvärmens utmaningar

Vi brinner för dessa frågor och arbetar även engagerat med att utveckla lösningar som vi är övertygade om kan bidra till att minska risken för att svenska fjärrvärmeföretag hamnar i en negativ spiral som är svår att komma ur. Vår blogg- och webinarserie kommer belysa både tankar och konkreta arbetssätt kring hur man som fjärrvärmebolag kan arbeta för att möta dessa utmaningar. Vår ambition är att både inspirera till nytänk och handling, samtidigt som vi ibland kommer sticka ut hakan och ifrågasätta satta normer.

Jag kan varmt rekommendera tre tidigare blogginlägg med tillhörande inspelade webinarier som knyter an till flera av dessa utmaningar:

 1. Är mikronät fjärrvärmens nya kundsegment? Blog Webinar
 2. Hur dimensionerar vi fjärrvärmesystem för en osäker framtid? Blog Webinar
 3. Hur ska fjärrvärmekunder betala för effekt när klimatet varierar mer? Blog Webinar

Vi har en lång rad med spännande blogginlägg och webinarier planerade framöver som kommer knyta an till många av de utmaningar vi tagit upp här. Vill du inte missa något skall du definitivt anmäla dig till vårt nyhetsbrev och följa oss på LinkedIn.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Check your email for a link to the report.
Oops! Something went wrong while submitting the form.