Är mikronät fjärrvärmens nya kundsegment?

När städer växer och nya områden byggs, är fjärrvärme inte längre alltid det självklara förstahandsvalet. Det kan bero på att fjärrvärmen inte ses som ett lika attraktivt val som till exempel värmepumpar i kombination med solceller. Detta skulle kunna förändras genom att skapa smarta mikronät eller energigemenskaper där befintlig infrastruktur, tillsammans med nybyggnationen samverkar på bästa sätt.

Ett mikronät är ett mindre nät, där det både produceras och konsumeras värme och/eller kyla. Mikronätet kan vara sammankopplat med ett större fjärrvärme/fjärrkyla nät, men det kan också vara fristående. Ofta kan näten ha en annan temperatur än konventionella värme/kyla nät, vilket medför att man t.ex. kan nyttja spillvärme av lägre temperatur och får minskade förluster i näten.

Målet med ett mikronät bör vara att designa något som är optimalt ur ett systemperspektiv. Men hur gör man det så att alla inblandade aktörer blir nöjda? Vi har listat ett antal olika saker som behöver beaktas när man skapar ett mikronät.

Systemperspektivet

En stor anledning till att det görs många systemmässigt suboptimala investeringar i dagsläget är att systemperspektivet inte beaktas. Att ha ett systemperspektiv innebär att man beaktar hur investeringen och omvärlden verkligen påverkar varandra. En investering kan t.ex. vara lönsam för den som gör investeringen men ändå vara olönsam ur ett systemperspektiv om den orsakar kostnader i andra delar av samhället som inte investeraren betalar för. Om lösningar som inte är lönsamma ur ett systemperspektiv är de mest lönsamma för individuella parter, pekar detta på att det finns “fel” i affärsmodeller och/eller styrmedel. Man bör alltid sträva efter win-win-lösningar där den totala nyttan för alla aktörer och samhället/miljön maximeras. För att åstadkomma detta behöver man beräkna kostnad och miljöpåverkan ur ett systemperspektiv och designa lösningar för att optimera dessa parametrar. Lösningen bör sedan kompletteras med en affärsmodell som gör det lönsam för samtliga involverade parter. Denna approach är extra viktigt för mikronät eftersom det finns stora frihetsgrader i systemets design, drift och affärsmodell.

Design

Hur ska mikronätet designas för att nyttja de resurser som finns tillgängliga på bästa sätt? Här gäller det att ta hänsyn till flera olika aspekter. Värme- och kylbehovet inom området behöver vara beräknat med så hög precision som möjligt för att inte överdimensionera systemet. Den effekt av värme och kyla som finns tillgänglig inom området måste ses över så att den kan nyttjas så mycket som möjligt. När man kan jämföra behoven med tillgängligheten, ser man vilka luckor som finns. Dessa behöver sedan fyllas ut med lagring, ny produktion, eller hopkoppling med överliggande nät. Designen av denna typen av system är inte lätt när det finns så många olika frihetsgrader, vilket innebär att avancerade optimeringsmodeller kan behöva utnyttjas.

Drift

När väl systemet är byggt ska man också lyckas med att drifta mikronätet på ett sätt som är optimalt ur ett systemperspektiv. Viktigt att tänka på då är att vid varje enskild tidpunkt använda de tillgängliga värme/kyla resurser som är bäst just då. Att kunna förutsäga detta, och samtidigt använda tillgänglig flexibilitet på bästa sätt, underlättas om man har tillgång till ett driftoptimeringssystem. Om detta dessutom kan samoptimera med överliggande nät, blir vinsterna ännu större.

Ansvarsfördelning

I ett mikronät, där man hela tiden strävar efter att göra det som är bäst ur systemperspektiv, kan det bli klurigt med ansvarsfördelningen. Vad händer när energibolaget vill gå in och styra kundens ackumulatortank? Eller när ett antal bostadsfastigheter tillsammans investerar i en bergvärmepump? Hur ska ansvarsfördelningen se ut?

Affärsmodeller

Tätt kopplat till ansvarsfördelningen är också affärsmodellerna. För även om mikronätet styrs så att den totala driftkostnaden blir så låg som möjligt, är det inte säkert att kostnaden för de enskilda aktörerna inom mikronätet minimeras. Därför kan det krävas nya affärsmodeller, där fastighetsägare, energibolag och ev andra aktörer inom mikronätet delar på både kostnader och vinster med mikronätet. 

För att fjärrvärmebolagen även i fortsättningen ska ha en aktiv roll på värmemarknaden, tror vi att det krävs att man börjar titta mer på mikronäten. 

  • Hur ska dessa designas för att på bästa sätt fungera tillsammans med befintlig fjärrvärme? 
  • Hur ska driften av dem optimeras? 
  • Vilka affärsmodeller är bäst lämpade för att alla aktörer ska bli nöjda? 

Vi arbetar aktivt med dessa frågor i flera olika satsningar, bland annat för designen av energisystemet i Mälarporten, en stadsdel i centrala Västerås.

Vill du ta del av våra tankar kring dessa frågor, anmäl dig till vårt webinar den 27 Oktober kl 13

Anmälan är stängd.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Check your email for a link to the report.
Oops! Something went wrong while submitting the form.