Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Cookie preferences

Utilifeed's Journey into Denmark

Nu er også Utilifeed røde og hvide!

Fjernvarme er den førende varmekilde i både Danmark og Sverige. Derfor tager vi et vigtigt skridt i vores ekspansion med at tilbyde vores platform på Dansk!

Den danske fjernvarmebranche er ledende i dekarboniseringen af varme, og de danske fjernvarmeselskaber stiller høje krav på sine leverandører, ikke mindst hvis de kommer fra Sverige.

Med de store udfordringer med frakobling af gas til opvarmning, udfasning af fossile brændstoffer og elektrificering af fjernvarmen, så er det end vigtigere at bruge sine ressourcer på en fornuftig måde.

Som forsyning skal du balancere volatile priser på både brændstof og el samtidig som  I skal bygge ud jeres net og investere i nye grønne produktionsanlæg. Det vil være nærmest helt umulig, hvis man ikke digitaliserer arbejdsprocesser og giver deres ansatte effektive digitale arbejdsværktøjer.

Med vores platform nu på dansk kan alle jeres medarbejdere få støtte:

Distribution og kundeservice afdeling
  • Returtemperatur Analyser, dimensionering af måler og veksler/ventiler
  • Takst simulering for lyn hurtig tilbagemelding af nye takster.
Produktion og projektafdeling
  • Produktionsoptimering med varme lastprognoser
  • Forbruger Flexibilitet som giver jer yderligere varmelager på nettet.
  • Scenarieanalyse, hvor i har mulighed for at simulere effekten af nye kunder og produktionsanlæg i et års tid.

Vi ser frem til at samarbejde med de danske fjernvarmeselskaber og håber vi ses på landsmødet den 26-27 oktober i Aalborg.

May the flow be with you,

Utilifeed Danmark

English:

Now Utilifeed is red and white too!

District heating is the leading heat source in both Denmark and Sweden. That's why we're taking a significant step in our expansion by offering our platform in Danish!

The Danish district heating industry is at the forefront of decarbonizing heat, and Danish district heating companies set high standards for their suppliers, especially if they come from Sweden.

With significant challenges such as disconnecting from gas heating, phasing out fossil fuels, and electrifying district heating, it's even more crucial to use resources wisely.

As a utility provider, you must balance volatile prices for both fuel and electricity while expanding your network and investing in new green production facilities. It would be nearly impossible if you didn't digitize work processes and provide your employees with effective digital tools.

With our platform now available in Danish, all your employees can get support:

Distribution and customer service department
  • Return temperature analysis, meter and exchanger/valve sizing
  • Tariff simulation for lightning-fast feedback on new tariffs.
Production and project department
  • Production optimization with heat load forecasts
  • Consumer flexibility that provides additional heat storage in the network.
  • Scenario analysis where you have the opportunity to simulate the impact of new customers and production facilities over a year.

We look forward to collaborating with Danish district heating companies and hope to see you at the national conference on October 26-27 in Aalborg.

May the flow be with you,

Utilifeed Denmark
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Check your email for a link to the report.
Oops! Something went wrong while submitting the form.