Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Cookie preferences

Efterfrågeflexibilitet som en del av energisystemet

För att klara av omställningen till framtidens energisystem behöver vi se till att systemperspektivet alltid tas hänsyn till, och att den tillgängliga flexibiliteten nyttjas på bästa sätt. De flesta fjärrvärmesystem har en stark sektorkoppling till elsystemet genom kraftvärmeverk som producerar både el och värme. Dessutom finns ofta outnyttjad flexibilitet i fastigheterna som skulle kunna användas. Med detta i åtanke, skulle energisystemets olika komponenter kunna nyttjas på ett bättre sätt.

Vi har tidigare pratat om värdet av flexibilitet i energisystemet. Vi har berört ämnen som hur viktigt det är att mikronäten samoptimeras med det överliggande energiysystemet, både i design och i drift (se här). Vi har också diskuterat vilka olika typer av flexibilitet som kan finnas i ett fjärrvärmenät och vad man behöver göra för att få ut maximala värdet av den flexibiliteten (se här). Men hur går det till i praktiken?

Under vintern har vi testat efterfrågeflexibilitet, som en del av energisystemet, live i 4 städer runt om i Europa. En uppskattad tillgänglig flexibilitet i fastigheterna har beräknats, och hur denna ska användas har bestämts med hjälp av ett produktionsoptimeringsvertyg. Målet med optimeringsverktyget är att optimera driften från ett systemperspektiv. Signaler från verktyget har sedan skickats tillbaka till fastigheterna för att styra flexibiliteten.

Två typer av flexibilitet har utvärderats. Dels har vi provat hur vi kan nyttja värmetrögheten i fastigheterna för att förskjuta laster i tid. Dels har vi provat att växla uppvärmningskälla, mellan fjärrvärme och värmepumpar, baserat på vilken värmekälla som har lägst produktionskostnad vid varje tidpunkt.

Delar av denna potential har utretts tidigare inom projektet Värderingsmodell för efterfrågeflexibilitet. Det vi gjort nu, är att testa detta live. Energibolag har nyttjat Utlifeeds plattform för att göra produktionsoptimeringar av sitt system, där efterfrågeflexibiliteten är en av delarna som optimerats. Fastigheterna har sedan, automatiskt, styrt på signalen som kommer ut från optimeringen.

Vid sidan av detta har vi också undersökt potentialen för nyttjande av efterfrågeflexibilitet som en del av energisystemet i dessa 4 städer. För att uppskatta potentialen har vi simulerat energisystemet i dessa städer under 3 historiska år. Som indata för flexibiliteten har vi använt de uppmätta värden som vi fått fram under livetestningen, och sedan skalat dessa för att matcha hela simuleringsperioden. I simuleringarna så har vi alltså optimerat utnyttjandet av efterfrågeflexibilitet som en del av energisystemet. 

Den beräknade potentialen från dessa 4 städer kan sedan jämföras med resultaten som togs fram inom projektet Värderingsmodell för efterfrågeflexibilitet, där vi gjort mer djupgående analyser för hur efterfrågeflexibiliteten kan användas.

Är du nyfiken på att veta hur livetestningen gick? Vill du veta vilken potential detta förväntas ha i verkligheten? Lyssnar på vårt Webinar den 20 april, där vi presenterar resultat från demo-testningen och potentialen för storskalig implementering.

Registrera dig här!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Check your email for a link to the report.
Oops! Something went wrong while submitting the form.