Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Cookie preferences

Utilifeed välkomnar TEMAB Fjärrvärme som ny kund!

Kort om TEMAB Fjärrvärme AB

TEMAB Fjärrvärme AB är ett helägt dotterbolag till TierpsEnergi & Miljö AB, och har sedan 2016 i uppdrag att ansvara för vatten och avlopp, renhållning, gata och park samt fjärrvärme i Tierps kommun. Med stor drivkraft, inspiration och stolthet tar de sig an framtiden och fortsätter att driva på hållbarhetsarbetet i kommunen.

Vi hade nöjet att ställa några frågor till Verksamhetschef Tomas Henriksson:

Vilka utmaningar är det ni står inför som gjorde att ni valde att börja arbeta med oss på Utilifeed?

Vi ser fördelar/styrkor med samtliga av Utilifeeds verktyg, men har valt att börja med grundpaketet ”Insight” samt premiumtjänsterna ”Prismodellsanalys”, ”Automatisk feldetektering” och”Lastprognos”.

En viktig del i vårt val av Utilifeed är att vi har utmaningar med höga returtemperaturer i vårt nät och har därmed ett behov av att jobba med kunder med hög returtemp. För detta krävs lättillgänglig och tydlig information som vi kan få med hjälp av Utilifeeds verktyg.

En annan viktig del är verktyget för prismodellsanalys. Dels har vi behov att ta fram en ny prismodell, men vi vill även ha ett kraftfullt verktyg för att enklare och tydligare kommunicera priser/kostnader med våra kunder då vi avser gå med i Prisdialogen.

Vad gäller automatiska feldetekteringar så ser vi det som ett plus i avseende kundvård. 

Vi var intresserade av premiumtjänsten ”Produktionsoptimering” men valde att endast börja med ”Lastprognos” då vi känner att vi behöver lära oss och komma in i verktyget ordentligt innan vi mäktar med att nyttja alla funktioner. Vi har fastbränslepannor (grotflis) som bas och kompletterar med pelletspannor vid behov. Men vi står ofta i valet att låta olja hantera kortare perioder av högre effektbehov då det är mer jobb att starta en pelletspanna samt att det behöver gå ett tag.

Idag har vi trubbiga och väldigt traditionella metoder för att utifrån vädret göra kvalificerade gissningar av kundernas effekt- och energibehov och sen får vi hoppas på att utfallet inte skiljer allt för mycket. Här kommer vi ha bra hjälp av Utilifeeds verktyg för att kunna göra ekonomiska val som grundar sig mer i fakta än bara våra kvalificerade gissningar.

Varför valde ni just oss på Utilifeed som leverantör?

Vi har i dagsläget inga verktyg till vår hjälp, annat än mätardata från vår leverantör. Utilifeeds verktyg kommer hjälpa oss att enklare och snabbare analysera vår mätardata. Dessutom är vi ett litet bolag som hittills alltid köpt in tjänster vad avser exempelvis lastanalyser eller analys av prismodeller.

Vi ser att Utilifeeds verktyg är enkelt nog att även vår lilla organisation kan ta del av det samtidigt som det är kraftfullt nog för oss att själva analysera majoriteten av våra behov utan extern hjälp.

 

Vi på Utilifeed är jätteglada för att TEMAB Fjärrvärme valt att samarbeta med oss och ser fram emot att tillsammans sätta gemensam fart mot framtidens energisystem!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Check your email for a link to the report.
Oops! Something went wrong while submitting the form.