Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Cookie preferences

Hur kan man arbeta med feldetektering för att sänka sina returtemperaturer?

Många fjärrvärmebolag arbetar idag aktivt med att sänka temperaturnivåerna i sina fjärrvärmesystem. Genom att göra detta får de möjlighet att skapa mer energieffektiva fjärrvärmesystem med minskade distributionsförluster, och med bättre möjlighet att nyttja värme från förnybar eller återvunnen energi. Detta skulle också innebära att fjärrvärmen blir ett ännu mer attraktivt alternativ för dagens miljömedvetna, klimatsmarta värmeanvändare. Frågan är då varför bolagen inte bara sänker sina temperaturnivåer och ökar integreringen av de förnybara och återvunna värmekällorna?

En stor anledning till detta är att dagens fjärrvärmesystem innehåller olika typer av fel som leder till höga temperaturnivåer. Detta innebär att om bolagen vill kunna sänka sina temperaturer, måste de arbeta aktivt för att hitta och åtgärda orsakerna bakom de höga temperaturnivåerna. 

En av de absolut vanligaste orsakerna till höga temperaturnivåer är att byggnaderna i ett fjärrvärmesystem innehåller olika typer av fel som leder till höga temperaturnivåer i systemet. Felen kan uppstå antingen i byggnadens interna värmesystem, eller i byggnadens fjärrvärmecentral. Ett av de vanligaste symptomen på att ett fel finns i en byggnad är en hög returtemperatur från byggnaden. Detta innebär att de totala returtemperaturnivåerna i fjärrvärmesystemen också blir höga. För att kunna sänka returtemperaturnivåerna i fjärrvärmesystemen måste vi alltså åtgärda felen som finns i byggnaderna. 

Men varför har fjärrvärmebolagen inte redan gjort detta? Det finns såklart olika anledningar till detta, en stor anledning är att fjärrvärmebolagen har svårt att hitta de byggnader i fjärrvärmesystemen som faktiskt innehåller fel. Idag är det många fjärrvärmebolag som inte arbetar med fel i byggnaderna på en regelbunden basis. Istället utförs felhantering “när det finns tid över”, vilket leder till att arbetet ofta faller mellan stolarna i det dagliga arbetet.

En ytterligare anledning är att många fjärrvärmebolag först upptäcker fel i byggnaderna när de genomför servicebesök hos sina kunder. Detta beror dels på att många fel inte påverkar värmemängden som levereras i byggnaden, vilket gör att kunden inte märker när ett fel har uppstått. Dessa fel skulle istället behöva upptäckas av fjärrvärmebolaget, allra helst utan att behöva besöka kunderna. Detta skulle kräva någon typ av automatiserad feldetektering, men detta är ett verktyg som många bolag saknar i nuläget. 

Det finns dock en del fjärrvärmebolag som redan har lyckats med att nå lägre temperaturnivåer i sina system. Vad har de gjort för att lyckas och vad har varit nyckelfaktorerna i deras arbete? Vad kan andra bolag lära sig av detta och implementera i sitt dagliga arbete för att komma ett steg närmre målet med lägre temperaturnivåer? Vilka fel hittar dessa fjärrvärmebolag i byggnaderna i sina system? 

I vår webinarieserie om felhantering i fjärrvärmesystem kommer vi i varje avsnitt att prata om olika aspekter av felhantering. Vi kommer i det första avsnittet att börja med en nulägesanalys kring hur felhantering sköts på bolagen idag, och vilka fel som är vanligast förekommande i de byggnaderna som är kopplade till deras system. Vi Kommer även visa på hur proaktiva åtgärder i felhanteringsprocessen har visat sig effektiva för att åtgärda och förebygga liknande fel.

Låter det intressant? Anmäl dig till webinaret den 24 November kl 13

Anmälan är stängd.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Check your email for a link to the report.
Oops! Something went wrong while submitting the form.