Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Cookie preferences

Flexibilitet i energisystemet - En lösning som gynnar alla

Om ni skulle göra både världen, miljön och er plånbok en tjänst samtidigt, har ni råd att tacka nej?

Vi står inför många betydande och snabba förändringar i vår del av världen. Det förändrade världsläget, utmaningar i våra energisystem, kraftigt ökat behov av el, klimathotet etc. Dessutom är hållbarhetstänket högt upp på agendan hos många och ett ökat hållbarhetsfokus innebär att vi måste göra saker bättre och snabbare än tidigare. Vi behöver möta framtidens krav på ett smart sätt.

En av lösningarna är att energibolag och fastighetsägare tillsammans kan skapa och utnyttja flexibilitet i energisystemet, som innebär en win-win för alla inblandade, även klimatet! Detta bland annat genom smartare styrning av fastigheter och samoptimering av energislag. Det häftiga är att med hjälp av Utilifeeds plattform så går win-win-lösningen att användas på ett automatiserat kostnads- och energieffektivt sätt.

Är du intresserad av att veta mer om hur Utilifeed stödjer energibolag och fastighetsägare för att skapa och utnyttja flexibilitet? Anmäl dig då till vårt webinar den 24.e maj kl. 13.00 där vi presenterar vårt flexibilitetserbjudande ihop med vår partner Kiona (f.d. Egain).

Varför flexibilitet i energisystemet?

Det har redan uppstått trånga sektorer i våra energisystem, både i el- och fjärrvärmenäten. Trånga sektorer i näten innebär bland annat högre kostnader pga ökad efterfrågan som inte kan mötas av tillgången (ökade effektbehov), att utfasning av olja och gas går långsammare, stopp av utbyggnad och nyetableringar av företag i regioner och en mer osäker framtid.

Samtidigt finns det tillfällen när vissa fastigheter kanske inte behöver värmas lika mycket som det först planerades för. Om fastighetsägare “lånar ut” viss del av den uppbokade energin under vissa perioder, så kan den nyttjas av bättre behövande. Om det knappt blir någon skillnad i inomhustemperatur så borde det vara ett självklart val? Om alla inblandade får ekonomisk vinning ur lösningen så låter det som en ännu bättre deal. Det kan jämföras med att låna ut din bil när den inte används och dessutom få betalt för det.

Det som krävs är att bolagen, på förhand, kommer överens om hur mycket som kan lånas ut och under vilka omständigheter. Sedan styr energibolaget systemet utifrån dessa överenskommelser och skapar på så sätt ett betydligt mer robust och hållbart energisystem som både gynnar ekonomin och miljön.

Energibolagets perspektiv

När ni som energibolag kan förutse kommande behov av energi så blir det enklare att planera produktionsapparaten kommande period. Om ni dessutom vet om att det finns en flexibel pott att låna från så kan er befintliga produktionsapparat möta samma behov med mindre installerad kapacitet.

I långa loppet leder det till att ni gör stora besparingar på att inte behöva investera i utbyggnad av nät eftersom potentiell effektbrist går att förutse och hantera. Dessutom får ni en besparing i produktionskostnad, och med mer proaktivt underlag kommer ni att göra mer pricksäkra prognoser vid nybyggnation och produktionsplanering.

Förutom att ni också ökar ert hållbarhetsfokus och minskar ert klimatavtryck så gör ni er samtidigt mer oberoende av fossila bränslen i ert energisystem.

Vi presenterar fler nyttor med vårt flexibilitetserbjudande för energibolag i webinaret.

Fastighetsbolagets perspektiv

Ni som fastighetsägare kan dels göra en besparing på att koppla upp och energieffektivisera fastigheterna i ert bestånd. På så sätt görs en initial besparing i köpt energi och kapade effekttoppar. När ni dessutom “lånar ut” delar av er effekt till ert energibolag så finns det möjligheter att få tillbaka en del av den besparing som ni möjliggör för energibolagen. Ni bidrar också med nytta för hela energisystemet i och med att befintlig infrastruktur utnyttjas i högre grad och för att mer energi med låga klimatvärden används.

Med hjälp av vår plattform kan ni, i de fastigheter som har både värmepump och fjärrvärme, även växla energislag till det som är billigast för stunden. Ni kan alltså automatiserat växla mellan el (värmepumpar) och fjärrvärme beroende på ett dynamiskt pris.

Vi presenterar fler nyttor med vårt flexibilitetserbjudande för fastighetsbolag i webinaret.

Varför Utilifeed?

Tack vare vår plattform syr vi ihop hela energisystemet, från producent till konsument. Och med hjälp av all mätdata och våra smarta algoritmer, som tränas upp med maskininlärning, så kommer vi gynna både energibolag och fastighetsägare på bästa möjliga sätt. Dessutom ser vi till att detta sker med minskad resursåtgång.

På Utilifeed tror vi starkt på partnerskap och samverkar med dem som vi anser vara bäst inom sitt område. För att hela kedjan ska bli komplett arbetar vi med partners som tillhandahåller styrsystem, styrutrustning och kommunikationsinfrastruktur så som Kiona och Elvaco. 

Världen står inför stora förändringar och vi på Utilifeed brinner för smarta digitala lösningar som gynnar alla parter. Har du som fastighetsägare eller energibolag verkligen råd att tacka nej?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Check your email for a link to the report.
Oops! Something went wrong while submitting the form.