Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Cookie preferences

Flexibilitet - En unik möjlighet för fjärrvärmebolag

Denna vinter kommer gå till historien för sina extremt höga elpriser, men det är inte bara nivån på priserna som har varit hög, utan även variationen. Under november och december 2021 skiljde det i snitt en faktor 10 mellan timmen med högst pris och timmen med lägst pris under samma dygn (day-ahead SE3). Att vara flexibel med när el genereras och används är mer aktuellt än någonsin och kan skapa stora värden för den flexibla aktören och samtidigt stabilisera vårt elsystem. Här sitter fjärrvärmebranschen på en unik möjlighet genom deras koppling till elsystemet och potential för kostnadseffektiv flexibilitet.

De flesta fjärrvärmesystem har en stark sektorkoppling till elsystemet genom kraftvärmeverk som producerar både el och värme. Dessa anläggningar producerar ofta el när den behövs som mest eftersom dessa tillfällen i regel sammanfaller med höga värmebehov. De båda systemen hänger också ihop genom de värmepumpar som är kopplade till fjärrvärmesystem. Förutom dessa mest uppenbara kopplingar så blir det allt vanligare med fastigheter som har både fjärrvärme och värmepump, vanligast är flerbostadshus som använder frånluftsvärmepump som baslast och fjärrvärme som spets. Vissa fjärrvärmenät tar också emot överskottsvärme från datahallar, mataffärer och andra verksamheter. Temperaturen på denna värme behövs ofta höjas med en värmepump och utgör ytterligare en koppling mellan fjärrvärme och elsystemet.

Fjärrvärmesystem har också en mycket stor potential för kostnadseffektiv flexibilitet. För att återigen dra en parallell till elsystemet så har batteripriserna det senaste decenniet minskat med nästan 90%, men kostnaden per MWh lagringskapacitet är ännu inte i närheten av kostnaden för ett värmelager i ett fjärrvärmesystem. En större ackumulatortank i ett fjärrvärmesystem kostar i storleksordningen 5-10% av ett batteri med samma lagringskapacitet. Det är i och för sig stor skillnad på värme och det mer högvärdiga energislaget el, men det är ändå en talande jämförelse. En ackumulatortank är också bland de dyrare flexibilitetsteknikerna i ett fjärrvärmesystem, andra lösningar som nätlagring eller flexibel efterfrågan nyttjar infrastruktur som redan finns och har potentiellt ännu lägre kostnader. Denna flexibilitetpotential är ofta dåligt utnyttjad, det är till exempel vanligt att ackumulatortankar främst nyttjas som effektreserv och att flexibilitet i nät och efterfrågan inte utnyttjas alls.

Så vad är egentligen den unika möjlighet fjärrvärmebranschen sitter på? Genom att realisera den flexibilitetpotential som finns i ett fjärrvärmesystem går det att optimera både den dagliga driften och även designen av själva fjärrvärmesystemet, och samtidigt bidra till att balansera och hantera effektproblematik i elsystemet: 

  • Driften kan optimeras genom att man får större frihet i när olika värmekällor driftas och man kan till exempel undvika att köra dyr spetslast och minska antalet starter och stopp av pannor.
  • Design kan optimeras genom att flexibilitet kan ersätta investeringar i produktionskapacitet och distributionskapacitet. Ett exempel är om man kan styra lasten i ett område blir det möjligt att ansluta fler fastigheter utan att behöva förstärka nätet eller bygga lokal produktionskapacitet.
  • Elsystemet balanseras genom att drift av kraftvärmeverk och värmepumpar i fjärrvärmenät inte behöver matchas exakt mot värmebehovet, tack vare flexibiliteten kan deras drift förläggas till de tider när elpriset är högst respektive lägst. Detta bör även gälla alla frånluftsvärmepumpar som sitter i fastigheter med fjärrvärme som antagligen har varit igång hela denna vinter. När kostnaden för att producera fjärrvärme är lägre än spotpriset för elen till värmepumparna så bör värmepumparna stängas av. För att realisera denna potential behövs nya affärsmodeller och systemstöd.

Utilifeed hjälper fjärrvärmebolag under hela resan mot att ta vara på denna möjlighet och bli en viktig kugge i ett framtida smartare energisystem.

Vi håller ett webinar 2022-02-08 kl. 13-14 där vi visar upp några av de verktyg vi har utvecklat för att optimera nyttjandet av flexibilitet i fjärrvärme- och fjärrkylasystem. Detta inkluderar kopplingar till styrsystem i fastigheter med flexibel efterfrågan. Verktygen har utvecklats inom Flexi-Sync som är ett Horizon 2020-projekt och de testas av Vattenfall, Borås Energi & Miljö, Eskilstuna Energi & Miljö, Mölndal Energi, Agrar Plus och Sampol. Anmäl dig här

Vill du läsa mer om de studier som ligger till grund för detta arbete så finns dessa publikationer:

Värderingsmodell för efterfrågeflexibilitet

Affärsmodeller för fjärrvärme och värmepumpar

Verktygslåda för prosumtion inom fjärrvärme

Vi kommer även hålla en serie webinar på detta ämne, där vi dyker djupare i tekniker för flexibilitet, affärsmodeller för flexibilitet och vilka värden (ekonomi och miljö) som kan uppnås genom att utnyttja flexibilitet. Första tillfället är 19 januari och då kommer vi fokusera på vilka möjligheter som finns för fjärrvärmebolag genom att utnyttja flexibiliteten i sina system. Anmäl dig nedan!

Anmälan är stängd.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Check your email for a link to the report.
Oops! Something went wrong while submitting the form.