Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Cookie preferences

Flexibel användning av Värmepumpar och Fjärrvärme

Mölndal Energi x Västfastigheter x Bengt Dahlgren x Utilifeed

En förekommande utmaning för Fjärrvärmebolag är att deras största kunder kopplar bort sig från fjärrvärmenätet och skapar egna “energiöar”. På ytan kan det verka som rätt sak att göra, men ska hela systembilden beaktas och dessutom miljön få säga sitt, då finns det bättre sätt. Nämligen att samoptimera utöver systemgränserna. 

Så varför sker detta inte redan idag? Det finns några grundförutsättningar som hittills har begränsat möjligheten med ovan nämnda samoptimering; det har inte funnits system som kan hantera den gemensamma styrningen, rådande prismodeller skapar inte incitament för samoptimering och elpriset har varit historiskt lågt under lång tid.

Nu har allt förändrats och samtliga förutsättningar finns på plats. Låt oss belysa frågan med ett live-case från Mölndal:

Under 2022 har vi i samarbete med Mölndal Energi, Västfastigheter och Bengt Dahlgren utrett och beräknat potentialen för att optimera Mölndal Sjukhus användning av fjärrvärme, fjärrkyla och el i värmepumpar/kylmaskiner till lägsta systemkostnad.

Mölndals Sjukhus avser göra stora investeringar i utrustning för att förse sjukhuset med värme och kyla. Dessa investeringar består av bergvärmepumpar med tillhörande borrhål, värmepumparna kan även användas som kylmaskiner. I dag täcks Mölndals Sjukhus värmebehov endast av fjärrvärme, och i det framtida systemet kommer fjärrvärme att användas för tappvarmvatten och som redundans utöver värmepumparna. I Mölndals Sjukhus finns därmed möjligheter att utnyttja två olika energisystem, el och fjärrvärme/fjärrkyla. Mölndals Sjukhus skulle kunna använda respektive energisystem, utnyttja skillnader i priser mellan dem, och minimera sina energikostnader samtidigt som de båda energisystemen utnyttjas mer effektivt.

Elpriser varierar varje timme på Nordpool, vilket gör att Mölndal Energis produktionskostnader för fjärrvärme och fjärrkyla kan variera varje timme. Dagens prismodeller för fjärrvärme och fjärrkyla hos Mölndal Energi speglar dock inte detta, då energipriser på fjärrvärme och fjärrkyla sätts per månad. Om Mölndal Energi låter priserna på fjärrvärme och fjärrkyla variera med produktionskostnaderna per timme, kan Mölndals Sjukhus oftare flytta energianvändning från elsystemet till fjärrvärme/kylasystemet. Detta ger lägre kostnader för sjukhuset, högre intäkter för Mölndal Energi, lägre effektutnyttjande i elnätet och lägre utsläpp av koldioxid.

Om Mölndal Energi ger Mölndals Sjukhus marginalpriser på fjärrvärme och fjärrkyla, samt om Mölndals Sjukhus köper in el till spotpriser skulle Mölndals Sjukhus kunna göra totala besparingar på 400 TSEK per år, jämfört med dagens fjärrvärme/kylapriser och ett fast elhandelsavtal. En besparing på cirka 10% av de totala årliga värmekostnaderna för sjukhuset. Samtidigt skulle Mölndal Energis totala intäkter öka med 900 TSEK per år, medan deras rörliga produktionskostnader förblir i stort sett oförändrade.

Samtliga deltagare i projektet ser konceptet som lovande. Framför allt menar Västfastigheter, vilka är ansvariga för driften av Mölndal Sjukhus, att utöver den ekonomiska potentialen ser man mycket positivt på initiativet för att kunna göra nytta för energisystemen och klimatet genom att utnyttja rätt energi vid rätt tillfälle.

Det totala värdet för samoptimeringen landar alltså på 400 TSEK + 900 TSEK = 1,3 MSEK och detta för en enda kund. Intressant att se hur stort värdet är hos respektive fjärrvärmebolag om liknande optimering applicerats på deras 10, 20, 100 största kunder!

FYI - Vi är väldigt glada att kunna berätta att Fredrik Martinsson på Mölndal Energi kommer att berätta om ovan case under Fjärrvärmedagarna i Stockholm 27e april - är ni nyfikna på att höra mer så kom till den stunden så berättar han och vi gärna mer!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Check your email for a link to the report.
Oops! Something went wrong while submitting the form.