Villkor och policys

Uppdaterad den 10 september, 2019

Allmänna villkor

Dessa Allmänna villkor tillämpas vid användning av Utilifeed (“Tjänsten”) som drivs av Utilifeed AB (”Leverantören”) och beskriver på vilket sätt vi samlar in information om våra användare och hur vi använder den.

Genom att använda information, funktioner, och verktyg i tjänsten ger användaren (”Användaren”) sitt godkännande och samtycke för dessa allmänna villkor. Användaren ansvarar själv för sina inloggningsuppgifter. Webbansvarig hos Leverantören ansvarar inte för något innehåll som Användaren skapar på sidan.

Definitioner

Användare” – En person, fastighetsbolag, energibolag, konsult eller annan organisation som har ett konto med tillhörande inloggningsuppgifter till Tjänsten.

Mätansvarig” – Fysisk eller juridisk person som ansvarar för en mätpunkt och de mätvärden som samlas in från mätpunkten. Förekommande nätägare är exempelvis, fjärrvärmebolag, elnätsbolag, fastighetsägare eller privatpersoner själv.


Beskrivning av Tjänsten

Utilifeed utvecklar ryggraden i framtidens energisystem för energibolag. Vår analysplattform har utvecklats för fjärrvärme som första marknad men systemet och algoritmerna är förberedda för att appliceras på såväl fjärrkyla som elnätet.

Rättigheter till uppgifter i tjänsten

Allt innehåll i tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Leverantörens eller tredje mans upphovsrätt. Tjänstens innehåll får inte användas i en vidare utsträckning än som följer av funktionerna i Tjänsten eller som uttryckligen framgår av Användarvillkoren. All information, som laddas upp till, överförs genom, anslås offentligt eller införs på Användarens utrymme i Tjänsten skall förbli Användarens eller dess lagliga ägares egendom.


Behandling av personuppgifter och mätvärden

Leverantören värnar om Användarens personliga integritet och följer de lagar och regler som finns för att skydda denna. Endast ett fåtal personer med särskild behörighet och som arbetar direkt med Tjänsten har tillgång till Användarens personuppgifter. Personuppgifter behandlas såväl manuellt som av datorer.

Användarens personuppgifter (e-post, namn, telefonnummer, inloggningsuppgifter, personnummer, IP-adress och postadress) och kontoinformation kommer att behandlas och lagras för följande ändamål:

 • Verifiera Användarens identitet, t.ex. vid inloggning
 • Anpassa innehåll och erbjudanden till Användaren
 • Analysera beteendemönster i syfte att utveckla Tjänsten
 • Tillhandahålla Tjänsten

Leverantören kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring och tekniska tjänster för Tjänsten. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Leverantören (i sådant fall ingår Leverantören ett personuppgiftsbiträdesavtal med underleverantören). Leverantören behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och Leverantörens underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Leverantören.

Underleverantörer har inte rätt att spara personuppgifter och har inte rätt att använda dem på något annat sätt än att fullfölja sitt uppdrag för Leverantören.

Användaren äger alltid sina egna mätvärden och har därför rätt att överföra dessa till tredje part. Leverantören gör inga som helst äganderättsanspråk på Användarens mätvärden. Användaren ger dock en icke-exklusiv global licens till Leverantören för att kunna göra olika typer av analyser av mätvärdena.

Genom att registrera sig som Användare på Tjänsten samtycker Användaren till att Användarens personuppgifter lagras och används för de syften som anges ovan i enlighet med Leverantörens integritetspolicy.

Användaren har rätt att på egen begäran bli avregistrerad från Tjänsten och därmed få alla personuppgifter raderade. Avregistrering görs genom att skicka ett e-postmeddelande till kundtjanst@utilifeed.com.

Användarens åtaganden (inkl. missbruk)

Användaren ansvarar för att hemlighålla sitt lösenord som, tillsammans med sitt användarnamn, utgör Användarens inloggningsuppgifter till tjänsten.

Användaren får inte använda andra personers uppgifter och logga in på en server eller konto som inte är avsett för Användaren.

Användaren ansvarar alltid för sitt konto, oavsett om någon annan har använt det, med eller utan Användarens tillåtelse.

Det är förbjudet att kopiera annan Användares användaruppgifter, använda det eller skicka det vidare. Om Användaren upptäcker att någon använt Användarens kontouppgifter, kontakta omedelbart kundtjänst.

Användaren är själv ansvarig för att ange korrekta användaruppgifter när Användaren registrerar sig på Tjänsten. Det är inte tillåtet att ange falsk information om sig själv eller annan användare.

Användare som bryter mot avtalet kan när som helst och utan förvarning bli avstängd från Tjänsten och få sitt konto raderat.


Sekretess och säkerhet för mätvärden

Leverantören ansvarar för att insamlade mätvärden och annan data behandlas med sekretess och kommer inte att delge enskilda mätvärden till någon annan part förutom till följande.

 1. Användaren själv
 2. Tredje part som Användaren har godkänt eller delat sina mätvärden med
 3. Mätansvarig för Mätpunkten (om denna är annan än Användaren själv)
 4. Anställda hos Leverantören eller Leverantörens underleverantörer där delgivande krävs för att Leverantören ska kunna leverera Tjänsten

Leverantören kommer att använda insamlade mätvärden

 1. för att kunna tillhandahålla Tjänsten till Användaren,
 2. för att kunna adressera information till Användaren om Tjänsten,
 3. för att administrera och utveckla Tjänsten,
 4. för att kunna göra personliga anpassningar av Tjänsten,
 5. för att förse Användaren med relevant information, exempelvis saknade mätvärden, uppskattningar, jämförelsevärden, larm eller anpassade erbjudanden; och
 6. för att aggregera användardata som kan resultera i jämförelsevärden, uppskattade värden m.m.

Insamling av mätvärden

Generellt är Leverantörens ansvar för insamling av mätvärden kopplat till att Tjänsten fungerar, vilket bland annat förutsätter att Användaren har gett alla uppgifter som efterfrågats till Leverantören. Leverantören har inget generellt ansvar för tredjeparts tillgänglighet eller förmåga att publicera, presentera eller skicka mätvärden.

Vid insamling av mätvärden från kundsidor, är det upp till Användaren att

 1. uppge den information som vid varje givet tillfälle krävs av Leverantören
 2. ansvara för att inloggningsuppgifterna är giltiga för vald Kundsida
 3. säkerställa att denne har behörighet att nyttja inloggningsuppgifterna och behörighet att uppge dem för Tjänsten

 Kostnader och betalning

Leverantören strävar efter att Tjänsten skall vara fri från tekniska fel, virus och spam men kan tyvärr inte garantera detta.

Leverantören kan inte heller garantera att Tjänsten fungerar felfritt i alla lägen. Funktioner kan t.ex. vid enstaka tillfällen stängas av för underhåll och/eller av annan anledning vara ur funktion, utan att ersättning sker.

Leverantören garanterar inte att Uppgifter/Registreringsinformation som Användaren publicerat kommer att sparas.

Leverantören ansvarar inte för att den information som Tjänsten erhåller är korrekt eller fullständig.

Användaren ska vara medveten om det alltid är Mätansvarigs information som gäller framför den som presenteras via Tjänsten eller andra tjänster från Tredjepartsutvecklare. Det gäller till exempel, men inte begränsat till, information om förbrukning eller kostnader.


Ansvarsbegränsning

Tjänsten används helt på egen risk. Leverantören tar inget ansvar för Användarnas åsikter eller handlingar på Tjänsten och är under inga omständigheter ansvariga för skador eller förluster, indirekta eller direkta skador eller skador på grund av förlorad data, trasiga datorer, avbrott i verksamheten eller annat, orsakat av användandet av eller oförmåga att använda Tjänsten, eller som har uppstått i något samband med Tjänsten.

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser/informationstjänster som tillhör tredje part.

Tjänsten ansvarar inte för detta informationsinnehåll, eller för informationens tillförlitlighet, avseende den information som finns hos webbplatser/informationstjänster tillhörande tredje part.

Leverantören ansvarar inte i något fall för skada överstigande 15 i prisbasbelopp.


Uppsägning

Avtalet gäller från och med det tidigare av följande två datum; 1) offertdatum efter accept eller 2) det datum Användaren har accepterat dessa villkor genom att kryssa i anvisad ruta vid skapandet av konto och gäller tills vidare med trettio (30) dagars uppsägningstid.

För Enterprise-abonnemang gäller 1 års bindningstid och 3 månaders uppsägningstid.

Sista fakturan skickas månaden efter att uppsägning har skett.

Uppsägning ska meddelas skriftligen till Utilifeed via kundtjanst@utilifeed.com


Överlåtelse

Användaren får inte överlåta, upplåta, underlicensiera eller på annat sätt överföra någon av sina rättigheter enligt dessa Användarvillkor.

Integritetspolicy

Detta är en policy för hur Utilifeed AB, org. nr 559080-9280 (hädanefter ”Utilifeed”) hanterar personuppgifter. I samband med att du eller företag där du är anställd blir kund hos Utilifeed, alternativt när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, samtycker du också till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Du kan när som helst, helt eller delvis, dra tillbaka detta samtycke genom att kontakta oss.

Ansvarig på Utilifeed nås via kundtjanst@utilifeed.com

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in namn, adressuppgifter, e-postadresser och telefonnummer till våra kunder och andra som har skrivit upp sig på listan för nyhetsbrev. För dessa personuppgifter är Utilifeed personuppgiftsansvarig.

Du har alltid rätt att få reda på vilka personuppgifter vi har sparat om dig samt begära att dessa rättas eller förstörs, och dra tillbaka ditt samtycke helt eller delvis. Kontakta kundtjanst@utilifeed.com för alla sådana ärenden.


Hur lagrar vi de personuppgifter som vi samlar in?

Vi lagrar personuppgifter genom molntjänster. För närvarande använder vi oss av G Suite (Google), Amazon Web Service, Atlassian och Mailchimp.

Hur använder vi de personuppgifter vi samlar in?

Vi använder personuppgifter för kundadministration, för att skicka erbjudanden till existerande och potentiella kunder och på andra sätt vårda vår kundrelation. Vidare används uppgifterna som underlag för statistik och vidareutveckling av våra produkter, tjänster och erbjudanden, samt för att förbättra vår support.

Vi vidarebefordrar aldrig uppgifterna till tredje part för marknadsföringsändamål.


Hur länge sparas de personuppgifter vi samlar in?

För kunder sparar vi personuppgifter under tiden som kundrelationer består samt ett år därefter, om inte kunden har begärt radering av uppgifterna dessförinnan (eller längre om personuppgifterna förekommer i handlingar som måste sparas på grund av tillämplig lag).

E-postadresser för nyhetsbrevsprenumeranter sparar vi så länge som prenumerationen är aktiv.


Överföring av personuppgifter

I och med de tjänster vi erbjuder behöver vi överföra personuppgifter till tredje part, och i sådant fall ingår vi alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal med sådan tredje part.