Vanliga frågor

Vad händer efter pilotprojektet?
Flera av de tjänster och funktioner som utvecklats inom projektet kommer vara kommersiellt mogna och därmed också ha en standardiserad prissättning vid projektets slut. Vi kommer sannolikt fortsätta utvecklingsarbetet av nya tjänster med oförminskad takt då vår plattform är byggd för att möjliggöra kontinuerlig utveckling och det finns många ytterligare tillämpningar vi vill utveckla. Detta innebär att våra tjänster även fortsättningsvis kommer förbättras och utvecklas över tiden utan att användarna behöver förhålla sig till olika versioner och uppgraderingar av systemlösningen.
Vad kommer tjänsterna kosta efter pilotprojektet?
Hela vårt arbetssätt bygger på att våra tjänster genom skalbarhet och standardisering skall ha potential att skapa mycket höga och unika kundvärden till priser som traditionella mjukvaruföretag inte kan konkurrera med. Ett av målen för pilotprojektet är att vi skall kunna utvärdera och optimera de delar i vår IT infrastruktur som är kostnadsdrivande. Vi behöver bygga upp kunskap om hur mycket löpande arbetsinsatser varje kund kommer kräva. All data som vi tar in genomgår en standardiseringsprocess innan de lagras i våra system så att alla funktioner och tjänster vi utvecklar kan fungera på ett så standardiserat sätt som möjligt oavsett vilket fjärrvärmeföretag som är kund. Pilot projektet kommer ge oss lärdomar om hur kostnadseffektivt vi kan driva verksamheten samtidigt som vi får ökad kunskap om vilka värden tjänsterna skapar för slutkunderna. Dessa parametrar kommer påverka den slutliga prissättningen. Vår tanke är att priset skall baseras på hur stor del av systemets totala funktionalitet som fjärrvärmeföretaget är intresserad av att nyttja. Huvudscenariot är att vi tillämpar någon form av abonnemangsmodell där antalet anslutna anläggningar eller någon liknande parameter påverkar total priset. Vi har följande målsättningar för prisnivån

•Det skall inte finnas någon aktör på marknaden som på medellång sikt kan erbjuda motsvarande tjänster och nyttor till ett mer konkurrenskraftigt pris
•Priset skall vara lägre än våra kunders kostnad för att internt utveckla motsvarande tjänster
•Värdet som våra tjänster skapar för fjärrvärmeföretaget skall med stor marginal överstiga priset
•Tack vare standardiseringen och skalbarheten i våra lösningar skall en konkurrenskraftig prissättning ändå skapa god lönsamhet och goda tillväxtmöjligheter i Utilifeed
Varför kan vi inte få veta exakt vilka lösningar och funktioner som kommer utvecklas under pilotperioden?
Syftet med pilotprojektet är att anpassa och prioritera utvecklingen efter användarnas behov och hur stor utvecklingsinsatsen är i relation till nyttan. Vi är övertygade om att nya idéer om smarta och nyttiga funktioner kommer dyka upp under resans gång, både från vår sida och användarnas. Om alla parter är överens om att det är värt att ändra i prioriteringar är det rätt väg att gå. Det är inte heller möjligt att förutse alla utmaningar och all komplexitet som kan dölja sig i detaljerna. De aktiviteter som ligger nära i tiden har vi tänkt igenom och specificerat i detalj, medans aktiviteter som ligger längre bort i planen har utvärderats på en mer övergripande nivå
Är utvecklingsplanen realistisk?
Vår bedömning är att utvecklingsplanen kommande året är realistisk med den finansiering och de deltagare som redan säkrats för projektet. Vi sysselsätter fler personer än oss som är anställda i Utilifeed. För närvarande arbetar vi med fem systemutvecklare med expertis inom olika områden. Vi kan snabbt utöka omfattningen av deras uppdrag samt ta in ytterligare utvecklare vid behov. Vi håller även på att rekrytera tre personer.
Vilken infrastrukturleverantör använder ni?
Våra tjänster driftas i Amazon Webservices molninfrastruktur. De servrar och lagringstjänster vi använder är fysiskt lokaliserade i Stockholm. Detta innebär att EU lagstiftningen tillämpas på datahanteringen.
Hur får vi tillgång till all data och analysresultat som presenteras i webtjänsten?
Den data som presenteras i webappen går att ladda ner i csv-format. Diagram och visualiseringar går enkelt att ladda ner som bilder. Vårt system använder i väldigt stor utsträckning API:er för kommunikation mellan de olika komponenterna, samt front-end och back-end. Majoriteten av dessa API:er är tillgängliga för kunder, vilket möjliggör kommunikation och integration mot externa/interna system. Ni kan därmed nyttja analyser, tjänster och framtagen data i t ex era CRM system,kundsidor, produktionsoptimering eller andra digitaliseringsprojekt som ni driver.

Har du fler funderingar?

Support

Kan du inte hitta svaret? Kontakta gärna vårat team.

Kontakta oss >